Tuesday, March 11, 2008

Kære Linda,

Jeg har læst undersøgelsen fra den svenske socialstyrelse om omfanget og karakteren af prostitution i Sverige. Det undrer mig ikke, at det er svært at få et klart billede af omfanget, at det specielt er gadeprostitutionen som er formindsket og at der finder prostitutionsarrangementer sted via internettet. Legitimeringen af mænds berettigelse til at købe sex og lysten til at være sexkunde forsvinder ikke som dug fra solen. Den er dybt inkorporeret i mange mænd, og det er et langt og sejt træk at skulle ændre på henholdsvis holdning og praksis. Prostitution er som der skrives i konklusionen på den svenske rapport en mangefacetteret fænomen. Jeg er dog ikke i tvivl om, at et forbud mod at købe sex er den mest optimale løsning, hvis man også ønsker at ændre på mænds adfærd. Men som jeg har skrevet før så skal der ligeledes en pamflet af initiativer til angående sociale tilbud til de prostituerede og indsatser mod bagmænd, hvis vi skal prostitutionen til livs. Men det må ikke undervurderes, hvor vigtigt det er at fremhæve, at mænds seksualitet udgør en vigtig dimension for eksistensen af prostitution.

Monday, March 10, 2008

Så fik vi overstået 8. marts 2008. For mit eget vedkommende var det en travl dag. Jeg var først i Allerød og ”varme op” til Helle Thorning Schmidt i den lokale socialdemokratiske vælgerforening og dernæst var jeg inde og deltage i mandepanelet i Christianshavns beboerhus.

Det var en spændende debat med indslag fra journalistikken, det politiske liv, politiet og forskningen. Noget af det der blev diskuteret var hvordan man i fremtiden vil kunne fastholde et fokus på mænd, når det rum som mænd skal tale sig ind i, stadigvæk af mange opfattes en farefuld færd. Det er derfor vigtigt at fokusere på mænds forudsætninger for at deltage i ligestillingsarbejdet. Ligestillingsprojekter skal præsenteres på en sådan måde, at mænd også bliver solidariske overfor dem. Mit synspunkt er, at ethvert forsøg på at forbedre kvinders forhold må inkludere et forsøg på at involvere mænd. Hvis dette ikke sker, er det i mange tilfælde dømt til at mislykkedes på forhånd.

Der er gode og pragmatiske grunde til at involvere drenge og mænd i ligestillingsarbejdet. Enhver forandring kræver ressourcer og det er ofte mænd der sidder på de ressourcer, som kan forandre kvinders samfundsmæssige position. Vi er på vej ind i en ny tidsalder, hvor drenge og mænd kan blive en slags ”døråbnere” til kvinders forandringer. Spørgsmålet, som alligevel står hen i det uvisse, er om mænd vil åbne den frivilligt eller ej. Hvis det, på såvel globalt som lokalt niveau, skal lykkedes at få mænd interesseret i køns- og ligestillingsdebatter er det vigtigt, at der fokuseres på de forudsætninger og den virkelighed som præger mænds mulighed for at ændre såvel holdninger som handlinger. Det gøres ofte bedst ved at finde et fornuftigt ståsted mellem at fokusere på transformationen og på modstanden i nutidens manderoller.

Den fortsatte ligestillingsudvikling afhænger af mænds støtte til projektet. Mænd har en speciel rolle at spille i den opmærksomhedsskabende proces på prostitution. Mænd kan i højere grad gøre en forskel og det er derfor vigtigt, ikke kun at se mænd som et problem men også som en del af løsningen. Det er dog nødvendigt, at der bliver skabt de nødvendige strukturer som kan gøre det muligt for mænd at folde deres ligestillingspotentialer ud. I den henseende er vores tagstillingmand hjemmeside, hvor mænd kan følge andre mænds holdninger en unik mulighed.

Jeg synes virkelig, at det er en fantastisk hjemmeside, og jeg har aldrig i mit liv set så mange sympatiske mænd udtale sig om, hvorfor man selvfølgelig ikke i et højtudviklet civiliseret samfund skal kunne købe sig adgang til andre menneskers mest intime dele. Så til dem der blogger herinde – prøv at gå ind og stil jer på billederne og læs de nuancerede og fremragende beskrivelser af hvorfor og hvordan ”rigtige” mænd tager stilling.

Friday, March 7, 2008

Så fik sexarbejdernes interesseorganisation lanceret sig selv på Museum Erotica med pomp og pragt og maskebal. Hertil har jeg at sige, at jeg også har snakket med prostituerede, som gav udtryk for, at det i begyndelsen nærmest var en rus at prostituere sig, men, at det senere udviklede sig til et traumatisk helvede. Det tror jeg, det gør for de fleste – men jeg vil ikke beskylde kvinderne bag sexarbejdernes interesseorganisation for at lyve, når de fortæller om glæden ved at sælge sex – jeg tror bare de udgør et mindretal.

Det afgørende spørgsmål er på sin vis om de relativ få prostituerede, som trives i prostitution skal forblive med at have deres ret til selvbestemmelse eller om disse prostituerede skal ofres på ”ligestillingens alter” med henblik på at skabe en bedre tilværelse for den store majoritet af kvindelige prostituerede, som udelukkende befinder sig i prostitution pga. økonomisk og social elendighed.

Men igen er det meget også symptomatisk at diskussionen nu kommer til at handle om kvinderne og ikke om mændene og om vi som samfund kan acceptere, at man kan købe andre menneskers mest intime kropsdele. Fokus på mændene smuldrer i hænderne på pressen, som elsker at reproducere fortællingen om den lykkelige prostituerede. God 8. marts.

Thursday, March 6, 2008

Ja, man må da sige, at der er kommet gang i debatten om prostitution i disse dage. Med stiftelsen af sexarbejdernes interesseorganisation og hjemmesiden sexarbejde.dk. Jeg synes, at det er ok at vi nu hører disse stemmer, selvom jeg stadig mener, at prostitution er grusomt fænomen, som kun få slipper helskindet fra. Jeg vil dog ikke her gøre mig mere klog på de prostitueredes liv men tillade mig at indsætte et par passager fra min kronik i dag i Politiken, hvor jeg skriver om det nødvendige fokus på mændene.

Når man arbejder med mænd og manderoller, er det vigtigt ikke kun at fokusere på det sociale og kønsneutrale. Vi skal også skrive det sociale mandlige køn ind i diskussionen. Men samtidig skal man være meget bevidst om, at man ikke motiverer mænd til at deltage i ligestillingsdiskussioner ved kun at fortælle, hvor ”slemt det står til”. Hvis man skal opnå større interesse hos mænd skal man fokusere mere på maskulinitetens pris end dens forfærdeligheder, herunder at prostitution ligeledes ikke gavner mænd. Erfaringerne fra telefonlinjen for prostitutionskunder som kompetencecenter prostitution etablerede i sommeren 2006 viser, at der er mange mænd, som har udviklet en form for afhængighed af at købe sex og at disse mænd ønsker hjælp til deres misbrug.

Det er for mig at se positivt at der foregår en debat om hvad der er acceptabelt moralsk og seksuelt. I stedet for at hævde, at vi ser en uhensigtsmæssig nypuritansk feministbølge skylle ind over Danmark, kan man tværtimod påstå, at det efterhånden bare er ved at gå op for flere og flere mennesker, hvad prostitution er for et fænomen. Diskussionen om ulovliggørelse af retten til at købe sex behøver på ingen måde fremstilles som seksualforskrækkelse. Det kan også tolkes som et positivt opgør med den resignation og de tåbelige myter og fordomme, der har hersket på området i lang tid.

Hvis vi skal forhindre danske drenge i at blive sex-købere i fremtiden tror jeg, at det er vigtigt at mænd kommer på banen og ytrer deres afstandstagen til den seksuelle udnyttelse der finder sted i prostitution. For at drenge og mænd skal kunne ændre deres adfærd skal de se en chance for at blive vurderet positivt på deres ændrede adfærd. Det store spørgsmål er, hvordan man bringer mænd i en situation hvor de finder det muligt at handle. Derfor er noget af det vigtigste at blive bevidst om de mekanismer der får mænd til at samtykke og passivt acceptere de traditionelle kønsroller som de er. Herunder opgøret med berettigelsen til at kunne købe kvinders kroppe.

Tuesday, March 4, 2008

Men hensyn til om jeg bekymrer mig for de prostituerede eller kun er interesseret i at sætte spørgsmålstegn ved mænds ret til at købe sex vil jeg sige, at jeg ikke mener, at nogen mennesker burde sælge noget så personligt og intimt som deres seksualitet. Jeg er overbevist om, at de fleste prostitueredes vej ind i prostitution på en måde er knyttet til forhold som økonomisk gæld/nød, forsørgeransvar og svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes er jeg overbevist om, at de fleste prostituerede får ar på sjælen, og at dette ikke kun skyldes samfundets stigmatisering men også hænger sammen med de konsekvenser, som det har at sælge sex for de prostitueredes intime og private følelsesliv. Dette til trods for, at der selvfølgelig findes undtagelser, som formår at balancere/håndtere situationen uden at blive beskadiget. For mig at se er det ligeledes også kun ud fra en overfladisk betragtning meningsfuldt at sammenligne prostitution med andet hårdt fysisk arbejde. Der er en kvalitativ forskel på at sælge sex og f.eks. få ondt i ryggen af at være jord og betonarbejder.

Jeg er ligeledes ikke så naiv, at jeg tror, at man kan komme trafficking problemet til livs ved udelukkende at kriminalisere prostitutionskunden. Her er der brug for en paraply af politi- og retstiltag, sociale foranstaltninger og hjælp til bæredygtig udvikling i oprindelseslandet. Men det kan både have signal værdi og praktisk betydning at gøre det ulovligt at købe sex.

Monday, March 3, 2008

Lidt flere kommentarer

Med hensyn til det ulovlige i at hævde, at mænd udfører en form for vold/diskrimination og overgreb ved at købe sex så kunne man jo starte med at stævne hele den svenske stat, som klart definerer sexkøb som vold mod kvinder. Ligeledes burde man jo så også stævne FNs generalforsamling som i 1979 vedtog ”the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women” (CEDAW). Heri fremgår det også, at man skal sætte ind overfor prostitution, som opfattes som diskrimination af kvinder.

Der hersker et meget barskt og funktionalistisk prostitutionssyn i Danmark, der hævder, at prostitutionen udfylder nogle samfundsmæssige funktioner. Heraf forestillingen om, at hvis myndighederne griber ind over for prostitutionen, vil det have skadevirkninger på samfundet. Prostitution opfattes som en nødvendighed for at tilfredsstille det mandlige sexbehov, en slags nødvendigt onde.

Der er ingen tvivl om, at seksualitet og prostitution er nogle svære emner, og derfor foretrækker mange lette løsninger. Det føles stadig grænseoverskridende at skulle sætte fokus på mænds seksualitet. Dette, tror jeg, skyldes, at mænd i mange henseender er det usynlige køn. Det gælder først og fremmest når vi diskuterer prostitution, hvor det er svært at få kunden i centrum. Vi ser dog den samme tendens indenfor voldtægtsområdet, når uagtsom voldtægt sættes på dagsordenen. Her er det nemmere at diskutere juristeri frem for seksualmoral. Det har ligeledes været den samme situation i mange år indenfor voldsområdet. Her er der nu, i modsætning til prostitutionsområdet, sket en del, idet der fra politisk hold, som et nyt tiltag, er blevet etableret behandlingstilbud til den voldsudøvende mand. Tendensen til at usynliggøre mænd som køn ser vi også, når det gælder de positive elementer af mænds liv, som f.eks. når det handler om faderskab, hvor det er svært at få fokus på mænds rettigheder i form af reserverede/øremærkede barselsperioder til mænd.

I 2005 blev den hidtil mest omfangsrige kundeundersøgelse i Danmark foretaget. Undersøgelsens formål var bl.a. at undersøge hvilke mænd, som køber sex, hvilke motiver, der ligger bag køb af sex samt hvilke kulturelle og sociale forhold, som har betydning for om mænd køber sex eller ej. Undersøgelsen bygger på spørgeskemabesvarelser med deltagelse af 6.350 mænd på internettet samt kvalitative interview med 20 mænd, som har erfaring med at købe sex.
Det uden tvivl mest provokerende og opsigtsvækkende ved resultaterne af denne undersøgelse er de besvarelser, som mændene giver med hensyn til, hvorfor de køber sex. Der er nemlig tre helt dominerende årsager til, at mænd køber sex. Hele 60 % af mændene giver udtryk for, at det at købe sex var noget, der skulle prøves af. 36 % af kunderne angiver, at de køber sex, fordi det er ensbetydende med uforpligtende sex. Det tredje mest anvendte motiv som 30 % angiver er, at de har købt sex, fordi muligheden bød sig. Først nede på sjettepladsen (8 %) kommer udsagnet med at købe sex fordi, det er den eneste mulighed for at få sex. Denne undersøgelse må ubestrideligt stå som beviset på, at det ikke hovedsageligt er tabermænd, marginaliserede stakler eller mænd i krise, som køber sex af de prostituerede. Mænd, som vi måske burde, og kunne have medlidenhed med, fordi de ikke kan få sex på anden måde. Det relativt lave antal af mænd, der ser prostitutionskøb som eneste mulighed for at købe sex, gør derfor op med forestillingen og skrønen om, at prostituerede først og fremmest skal betjene mænd, som andre kvinder ikke vil have med at gøre. Dette synes jeg kun styrker argumentet for at forbyde sexkøb.

Saturday, March 1, 2008

Kommentar fra Kenneth

Efter at have læst de første kommentarer til min blog vil jeg pointere, at jeg på ingen måde opfatter mig selv som kvindeundertrykker. Tværtimod ser jeg faktisk mig selv som en feministisk mand. Formålet med at blande mig i prostitutionsdebatten har været og er stadig at sætte spørgsmålstegn ved mænds ret til at købe sex. Jeg opfatter det at købe sex som et privilegium mænd har, men som de på ingen måde har fortjent, og som er skadeligt for både mænd, kvinder og samfundet som helhed.

Vi skal selvfølgelig passe på med ikke at skabe et dystert mandebillede og dæmonisere mænds seksualitet unødvendigt. Men mænd skal rives ud af deres privilegerede ”skjulte” position. Det er vigtigt at gøre den mandlige sexkøber opmærksom på, at han udøver en form for vold og overgreb på de prostituerede han har sex med selvom han ikke umiddelbart tænker sådan. Jeg er overbevist om, at mange mænd køber illusioner og ikke ønsker at blive konfronteret med hverken de sociale realiteter eller magtforholdet i prostitution.